Nhót xanh chấm chẳm chéo chỉ nghe thôi đã thèm ứa nước miếng

0
44

Mùa nhót xanh đến rồi, còn gì tuyệt hơn khi được cắn miếng nhót chua chấm cùng chẳm chéo Tây Bắc danh bất hư truyền.

“;
html += “

“;
stt_pin_zplayer_3cfd6 = stt_pin_zplayer_3cfd6+1;
}

for(var i in pins)
{
html += “

“;
}
if(total_pin_zplayer_3cfd6>1){
html += “

“;
}
if(html!=””){
pinList.html(“

“+html+”

“);
}else{
pinList.html(“

“+html+”

“);
}
},
//{set_onmini_change_zplayer_html5}
//{set_onPlayExtraVideo_zplayer_html5}
/* Begin 27/07/2017 Tytv thu_nghiem_hien_thi_video_phu_cho_bai_video */

onMiniChange: function(){
console.log(‘MINI change > ‘ + (arguments[1] ? ‘mini’ : ‘full’));
// tạm thời bỏ set mini trên IE
var v_ver_ie = getInternetExplorerVersion();
set_miniZp_zplayer_3cfd6 = true;
if(v_ver_ie>0){ set_miniZp_zplayer_3cfd6 = false; }
if(set_miniZp_zplayer_3cfd6){
if(window[“continue_playzplayer_3cfd6_container”] && cat_is_auto_play_zplayer_3cfd6){
play_video_autoplay(“zplayer_3cfd6_container”);

}
/* Begin – Tytv 09/01/2017 – xay_dung_banner_tai_tro_video_reponsvie*/

/* End – Tytv 09/01/2017 – xay_dung_banner_tai_tro_video_reponsvie*/
}
},
/* End 27/07/2017 Tytv thu_nghiem_hien_thi_video_phu_cho_bai_video */
});
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
});
/* Begin Tytv 24/03/2017 – trang_video(co_che_dem_nguoc_video) */

/* End Tytv 24/03/2017 – trang_video(co_che_dem_nguoc_video) */

//]]>

Theo P.V (Dân Việt)